látogató számláló
top of page

Nyereményjáték

Nyerj egy sziluett portré

fotózást családodnak! 

Nyeremény-500.jpg

Általános részvételi játékszabályzat

A Miklos Tassi Photography Instagram és Facebook rajongói oldalán szervezett játékok általános részvételi játékszabályzata

1. A játékok szervezője

A Miklos Tassi Photography Facebook, Instagram rajongói oldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a Carvis Consulting Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 19.) (továbbiakban: Szervező).

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Szervező az egyes Játékokat a Rajongói oldalon meghirdetett posztokban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről mindig az adott Posztban tájékoztatja a Rajongói oldal tagjait. Az adott Posztban Szervező további részvételi feltételeket is meghatározhat.

 

2.2. A Játékokra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

 

2.3. A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.9 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképes (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki:

- a Rajongói oldalhoz csatlakozik az oldalon található ”Tetszik” (Like) gombra kattintással, vagy az adott Játék kezdetekor már csatlakozott a Rajongói oldalhoz, és

- a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, továbbá

- hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Rajongói oldal like-olásakor, (követésekor) valamint a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait - az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

- a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja (a továbbiakban együtt: Pályázat).

2.4. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

 

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook vagy Instagram profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook vagy Instagram profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook és Instagram profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

 

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

 

2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Carvis Consulting Kft munkatársai, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.10. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook vagy Instagram profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

2.11. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

3. Nyertesek meghatározása

3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül az adott Játéktól függően határozza meg, hogy ki vagy kik az adott Játék nyertese(i).

3.2. A nyertesek kiválasztásának módja Sorsolás esetén: a Szervező által felállított kéttagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (egy) darab nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Szervező telephelye (2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 19). A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

3.3. A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 2 (kettő) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek akkor lehetnek jogosultak az adott nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes az adott Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4. Nyeremények, nyertesek értesítése, nyeremények átadása

 

4.1. Szervező az adott Játék nyereményét mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt,- valamint akár azt követően is – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

 

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

 

4.3. Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti Facebook vagy Instagram posztban a Rajongói oldalon (a nyertes teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

 

4.4. A Nyereményeket a Szervező futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi lakcímre. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

6. Adatkezelés és adatvédelem

Ki az adatkezelő?

A megadott személyes adatok kezelője: 

Carvis Consulting Kft.

2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 19, 

adószám: 14308796-2-13

info@miklostassi.com

+36-30-826-5424

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során (sorsolás lebonyolítása), nyertesek értesítése és a kapcsolattartás.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A nyereményjátékban történő részvétel (így az adatok megadása) önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) b. pontja és Grt 6. § (2)-(3) bekezdései).

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, az alább meghatározott határidőben a jelen szabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazottak szerint kezelje;

 • nyertesség esetén nevüket a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a fent meghatározott helyen és módon.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

A következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő jelentkezés céljából: bármely, az oldalon rendelhető szolgáltatás vagy termék megrendelése során megadott adatok (kizárólag kifizetett, vissza nem mondott megrendelések játszhatnak)

 

A következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő sorsolás céljából: rendelési azonosító.

 

A következő adatok kezelése történik a nyertességről történő kiértesítés és a nyeremény átadása céljából:

 • név – azonosítás, megszólítás céljából

 • érintett által a kapcsolatfelvétel során esetlegesen megadott telefonszám, e-mail cím (kapcsalattartás céljából), érintett által a kapcsolatfelvétel során a nyeremény átadásához megadott postai cím (postázás céljából), személyes átvétel esetén időpont és hely.

 

Kik az érintettek (kiknek az adatait kezeli az adatkezelő)?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt vesz.

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama:

 1. jelentkezés kapcsán kezelt adatok vonatkozásában cél megvalósulásáig (sorsolásig), de legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig (bizonyítás miatt);

 2. nyeremény átadása kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (5 évig) tart.

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára, adatkezelő vesz igénybe adatfeldolgozót?

Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása kapcsán igénybe veszi a socialwinner.besocial.hu (Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. Adószám: 24239482241, Cg. szám: 01-09-997245)) adatfeldolgozót és a játék megszervezéséhez a facebook.com-ot. Adattovábbítás hatóság számára történhet hivatalos megkeresés esetén.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: automatizált döntéshozatal (sorsolás) történik az elektronikus úton végzett sorsolás miatt, de profilalkotás soha nem történik.

Mi az adatkezelés módja?

Az adatkezelés módja:

 1. jelentkezés elektronikusan, manuálisan

 2. sorsolás automatizáltan (socialwinner.besocial.hu segítségével)

 3. kiértesítés elektronikusan.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket az info@miklostassi.com e-mail címre, vagy postai úton a 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 19 címére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Érintett egyéb jogaival (helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, stb.) az Adatkezelő fenti elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz, jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz az alábbiak szerint:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Egyéb információk

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást (hozzáférés joga) kérjen személyes adatai kezeléséről.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

 

Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

bottom of page