látogató számláló
top of page

Nyereményjáték - 500

Nyerj egy sziluett portré

fotózást családodnak! 

Nyeremény-500.jpg

NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS SZABÁLYZAT

A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Carvis Consulting Kft. (2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 19, adószám: 14308796-2-13, továbbiakban: Szervező vagy adatkezelő) által kezelt, karbantartott www.facebook.com/miklostassiphotography oldalán futó, ”Nyereményjáték - 500” című nyereményjáték vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

Kik vehetnek részt a Játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, cselekvőképes, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és aki a meghirdetett időszak alatt a Játék szabályzatának megfelelnek (a továbbiakban: Játékos). A Játékban a Szervező dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játék szabályzata valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék szabályzata

A Játékban való részvétel feltétele az alábbi feltételek mindegyikének teljesítése:

- a Játékos kedvelője a www.facebook.com/miklostassiphotography oldalnak

- a Játékos kedveli a www.facebook.com/miklostassiphotography oldalon megjelenő "Nyereményjáték - 500" című bejegyzést.

- a Játékos kommenteli a www.facebook.com/miklostassiphotography oldalon megjelenő "Nyereményjáték - 500" című bejegyzést

A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2019.09.06. – 2019.09.30

Online sorsolás: 2019.10.01 16:00.

Eredményhirdetés: 2019.10.01 18:00. 

A játéksorozat keretében egy Játékos kerül nyertesként kihirdetésre 

Nyeremény, nyertes

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

Családi sziluett portré fotózás  - kis csomag  maximum 5 fő részére

​​

A kis csomag tartalma:

 • fotózás Biatorbágyon vagy Budapesten a nyertes otthonában

 • az elkészült kép digitális formátumban való átadása 1920 x 1080 pixel méretben

 • egy darab 30x45 cm méretű vakrámázott vászonkép

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével (socialwinner.besocial.hu), a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, a Játékosok azonosítóit felhasználva végezzük el. A nyertesek neveit a www.facebook.com/miklostassiphotography oldalon teszi közzé 2019.10.01 18 órakor. A Szervező az Játék nyerteseit elektronikus üzenetben értesíti.

A Játékban 2 pótnyertest hirdetünk, az elsődleges nyertes kiesése esetére.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha: 

- nem teljesítette a részvételi feltételeket: 

- az értesítő levélre, üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis adatokkal vett részt a Játékban

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; 

- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsértette, jogosulatlanná vált az eredményre.

 

Nyertesek értesítése

A nyertesekkel elektronikus értesítéssel vesszük fel a kapcsolatot a kihirdetést követően azonnal és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertes nem az egyeztetésben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy az azonosításhoz kért adatok közül egyet vagy többet bocsát az adatkezelő rendelkezésére, jogosulatlanná válik a  nyereményére.

Nyeremények kézbesítése

A Játékosok kötelesek együttműködni az adatkezelővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A Játék nyertese beleegyezik, hogy a nyeremény átadásának folyamatáról fényképek készülnek, melyet a Szervező felhasználhat saját marketing céljából.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy jelentkezéséből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatkezelés és adatvédelem

Ki az adatkezelő?

A megadott személyes adatok kezelője: 

Carvis Consulting Kft.

2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 19, 

adószám: 14308796-2-13

info@miklostassi.com

+36-30-826-5424

 

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során (sorsolás lebonyolítása), nyertesek értesítése és a kapcsolattartás.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A nyereményjátékban történő részvétel (így az adatok megadása) önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) b. pontja és Grt 6. § (2)-(3) bekezdései).

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, az alább meghatározott határidőben a jelen szabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazottak szerint kezelje;

 • nyertesség esetén nevüket a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a fent meghatározott helyen és módon.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

A következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő jelentkezés céljából: bármely, az oldalon rendelhető szolgáltatás vagy termék megrendelése során megadott adatok (kizárólag kifizetett, vissza nem mondott megrendelések játszhatnak)

 

A következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő sorsolás céljából: rendelési azonosító.

 

A következő adatok kezelése történik a nyertességről történő kiértesítés és a nyeremény átadása céljából:

 • név – azonosítás, megszólítás céljából

 • érintett által a kapcsolatfelvétel során esetlegesen megadott telefonszám, e-mail cím (kapcsalattartás céljából), érintett által a kapcsolatfelvétel során a nyeremény átadásához megadott postai cím (postázás céljából), személyes átvétel esetén időpont és hely.

 

Kik az érintettek (kiknek az adatait kezeli az adatkezelő)?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt vesz.

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama:

 1. jelentkezés kapcsán kezelt adatok vonatkozásában cél megvalósulásáig (sorsolásig), de legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig (bizonyítás miatt);

 2. nyeremény átadása kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (5 évig) tart.

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára, adatkezelő vesz igénybe adatfeldolgozót?

Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása kapcsán igénybe veszi a socialwinner.besocial.hu (Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. Adószám: 24239482241, Cg. szám: 01-09-997245)) adatfeldolgozót és a játék megszervezéséhez a facebook.com-ot. Adattovábbítás hatóság számára történhet hivatalos megkeresés esetén.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: automatizált döntéshozatal (sorsolás) történik az elektronikus úton végzett sorsolás miatt, de profilalkotás soha nem történik.

Mi az adatkezelés módja?

Az adatkezelés módja:

 1. jelentkezés elektronikusan, manuálisan

 2. sorsolás automatizáltan (socialwinner.besocial.hu segítségével)

 3. kiértesítés elektronikusan.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket az info@miklostassi.com e-mail címre, vagy postai úton a 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 19 címére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Érintett egyéb jogaival (helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, stb.) az Adatkezelő fenti elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz, jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz az alábbiak szerint:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Egyéb információk

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást (hozzáférés joga) kérjen személyes adatai kezeléséről.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

 

Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

bottom of page